eMAIL: GINA@GBABYCUSTOMDOLLS.COM

INSTAGRAM: GBABYDOLLS

FLICKR: G.Baby Dolls